دستگاه تصفیه آب خانگی
7negar.ir

فانکشن Modbus برای ارتباط invt PLC با تمام تجهیزات

فانکشن Modbus برای ارتباط invt PLC با تمام تجهیزات

plc اینوت چیست؟

آموزش و ترفند plc اینوت

دستگاه تصفیه آب

۲۰٪ کامل شد. لطفا کمی صبر کنید...

0 نفر آنلاین!

دستگاه تصفیه آب مخصوص

Modbus Communication

در نرم افزار Auto Station از فانکشن Modbus برای ارتباط PLC با تمام تجهیزاتی که این پروتکل استاندارد را ساپورت می کنند استفاده می شود. با استفاده از این فانکشن، PLC می تواند Master یا Slave باشد.

ü     تنظیمات لازم جهت استفاده از Port0 برای ارتباط مدباس :

PLC  اینوت از Port0 فقط می تواند Slave به صورت RS232 باشد. از منوی درختی سمت چپ باید مسیر زیر طی شود.

System Block → Communication Port → PLC Communication port (0) setting

سپس از قسمت Modbus Setting می توان تنظیمات پارامترهای Port0 را انجام داد.

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

 

نکته: نکته قابل توجه این است که برای استفاده از Port0 در جهت پروگرمینگ باید PLC روی حالت TM باشد. برای استفاده از این پورت در جهت Modbus باید PLC روی حالت ON باشد.

ü     تنظیمات لازم جهت استفاده از Port1 برای ارتباط مدباس :

PLC  اینوت از Port1 می تواند Slave یا Master به صورت RS232 یاRS485 باشد. از منوی درختی سمت چپ باید مسیر زیر طی شود.

System Block → Communication Port → PLC Communication port (1) setting

سپس از قسمت Modbus Setting می توان تنظیمات پارامترهای Port1 را انجام داد.

 

 

 

 

 

 

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

 

 

 

ü     فانکشن Modbus :

S1: انتخاب پورت

S2: رجیسترهایی که برای ارتباط مودباس باید مقداردهی شوند.

S3: رجیسترهایی که بیانگر مقادیر مودباس می باشند.

ü     ساختمان فریم Modbus :

در شکل زیر،  فریم آدرس ارسالی که برای ارتباط مودباس  از طرف PLC باید مقداردهی شود،نشان داده شده است.

 

·        Address: عددی که در رجیستر مربوطه (S2) وارد شود به عنوان Station Number Slave در نظر گرفته می شود.

·        Function Code: این کد تعیین کننده عملی است که باید انجام شود (Read or Write).عددی که در S2+1 قرار می گیرد به عنوان Function code در نظر گرفته می شود.

01: خواندن به صورت بیتی (وضعیت فلگ، خروجی، ورودی و ...)

02: خواندن وضعیت ورودی دیجیتال

03: خواندن مقدار رجیستر

05: نوشتن به صورت بیتی (فلگ، خروجی، ورودی و ...)

06: نوشتن در یک رجیستر

15: نوشتن به صورت بیتی و چندگانه

16: نوشتن در چند رجیستر

·        Data: یعنی اطلاعاتی که باید فرستاده شود.در واقع این اطلاعات شامل آدرس Slave می باشد که در S2+2 قرار می گیرد و مقادیری که باید خوانده یا نوشته شود که در S2+3 تا S2+N+1 قرار می گیرد.

  در صورتی که PLC به عنوان Slave قرار داده شود، آدرس های PLC که باید توسط Master خوانده یا نوشته شود، به صورت زیر است.

 

·        CRC: رجیستر تشخیص خطا در ارسال و دریافت اطلاعات

 

 

 

 

 

 

 

 

ü     برنامه های نمونه برای حالات مختلف :

 

مثال ۱ : در این مثال، دو PLC با مشخصات زیر با هم از طریق شبکه مدباس در ارتباط هستند و می خواهیم وضعیت چند خروجی دیجیتال در Slave  را توسط Master بخوانیم.

 

Master: INVT PLC (IVC1-1614MAR1)

Slave: INVT PLC (IVC1-1006MAT)

ابتدا تنظیمات پورت 1 را برای استفاده از شبکه مودباس در PLC Master انجام میدهیم.

System Block → Communication Port → PLC Communication port (1) setting

سپس از قسمت Modbus Setting می توان تنظیمات پارامترهای Port1 را انجام داد.

 

 

سپس تنظیمات پورت 1 را برای استفاده از شبکه مودباس در PLC Slave انجام میدهیم.

 

 

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

حال با استفاده از برنامه زیر در PLC Master،  می خواهیم وضعیت چند خروجی دیجیتال در Slave  را توسط Master بخوانیم.

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات خط به خط برنامه :

1) عددی که در رجیستر D0 قرار گیرد به عنوان Station Number Slave مشخص می شود. ( در برنامه فوق عدد 2 به عنوان Slave Station Number تعیین شده است.)

2) عددی که در رجیستر D1 قرار گیرد به عنوان Function Code مشخص می شود.( کد 1 بیانگر خواندن یک بیت از Slave است.)

3) عددی که در رجیسترهای D2 و D3 قرار می گیرد به عنوان آدرس Slave مشخص می شوند.  رجیستر D2 به عنوان High Bit و رجیستر D3 به عنوان Low Bit در نظر گرفته می شوند. ( آدرس خروجی دیجیتال Y1 در INVT PLC، 0001 است. بنابراین باید مقدار رجیستر D2 برابر با 0 و رجیستر D3 برابر با 1 باشد.)

4) عددی که در رجیسترهای D4 ( High Bit ) و D5 ( Low Bit ) قرار می گیرد، ( در صورتیکه عدد Function Code، 1، 2 یا 3 باشد ) بیانگر طول دیتایی است که باید خوانده شود.( در برنامه فوق با توجه به اینکه عدد 5 در رجیستر D5 قرار داده شده است، خروجی دیجیتالY5  Y1  ̴از INVT PLC خوانده خواهد شد. )

5) SM135 یک فلگ خاص است که با هر بار دریافت شدن صحیح دیتا فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

6) SM136 یک فلگ خاص است که در صورتیکه خطایی در ارتباط مدباس رخ دهد فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست میشود.)

7) استفاده از فانکشن مدباس که توضیحات آن گفته شده است.( SM124 یک فلگ خاص است که تا مادامی که ارتباط سریال بر روی Port برقرار باشد، این فلگ دائما فعال و غیر فعال می گردد.)

8) هرگاه ارتباط شبکه قطع یا غیر فعال شود، فلگ SM135 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M10 فعال می ماند.

9) هرگاه خطایی در ارتباط شبکه وجود داشته باشد، فلگ SM136 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M20 فعال می ماند.

10)                      مقادیر خوانده شده در رجیستر D103 قرار می گیرد. ( مثلا اگر Y1 تا Y5 همگی فعال باشند  به صورت باینری برابر   پس D103  برابر 63 می باشد.)                                

 

مثال ۲ : می خواهیم مقدار فرکانس خروجی در اینورتر INVT را توسط INVT PLC بخوانیم.

 

Master: INVT PLC (IVC1-1614MAR1)

Slave: INVT Inverter (GD100-004G)

ابتدا مانند مثال 1 تنظیمات مودباس را در PLC و اینورتر انجام داده، سپس با استفاده از برنامه زیر فرکانس اینورتر را می خوانیم.

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

توضیحات خط به خط برنامه :

1) عددی که در رجیستر D0 قرار گیرد به عنوان Station Number Slave مشخص می شود . ( در برنامه فوق عدد 2 به عنوان Slave Station Number تعیین شده است.)

2) عددی که در رجیستر D1 قرار گیرد به عنوان Function Code مشخص می شود.( کد 3 بیانگر خواندن یک رجیستر از Slave است.)

3) عددی که در رجیسترهای D2 و D3 قرار می گیرد به عنوان آدرس Slave مشخص می شوند. رجیستر D2 به عنوان High Bit و رجیستر D3 به عنوان Low Bit در نظر گرفته می شوند.( آدرس فرکانس خروجی در اینورتر GD100، 3000Hex  است. بنابراین باید مقدار رجیستر D2 برابر با 30 و رجیستر D3 برابر با 0 باشد.)

4) عددی که در رجیسترهای D4 ( High Bit ) و D5 ( Low Bit ) قرار می گیرد، ( در صورتیکه عدد Function Code، 1، 2 یا 3 باشد ) بیانگر طول دیتایی است که باید خوانده شود.( در برنامه فوق با توجه به اینکه عدد 2 در رجیستر D5 قرار داده شده است، مقدار فرکانس خروجی از اینورتر خوانده می شود.)

5) SM135 یک فلگ خاص است که با هر بار دریافت شدن صحیح دیتا فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

6) SM136 یک فلگ خاص است که در صورتیکه خطایی در ارتباط مدباس رخ دهد فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

7) استفاده از فانکشن مدباس که توضیحات آن گفته شده است. ( SM124 یک فلگ خاص است که تا مادامی که ارتباط سریال بر روی Port برقرار باشد، این فلگ دائما فعال و غیر فعال می گردد.)

8) هرگاه ارتباط شبکه قطع یا غیر فعال شود،  فلگ SM135 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M10 فعال می ماند.

9) هرگاه خطایی در ارتباط شبکه وجود داشته باشد، فلگ SM136 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M20 فعال می ماند.

10)                   مقادیر خوانده شده در رجیستر D105 و D106 ( تعداد رجیسترها بستگی به طول دیتای خوانده شده دارد.) قرار می گیرد. هر دو رجیستر مربوط به یک دیتا می شود.

 

مثال ۳ : می خواهیم رفرنس فرکانس اینورتر INVT را توسط INVT PLC مقداردهی کنیم.

 

Master: INVT PLC (IVC1-1614MAR1)

Slave: INVT Inverter (GD100-004G)

ابتدا مانند مثال 1 تنظیمات مودباس را در PLC و اینورتر انجام داده، سپس با استفاده از برنامه زیر رفرنس فرکانس اینورتر را مقدار دهی می کنیم.

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

 

 

توضیحات خط به خط برنامه :

1) عددی که در رجیستر D0 قرار گیرد به عنوان Station Number Slave مشخص می شود.( در برنامه فوق عدد 2 به عنوان Slave Station Number تعیین شده است.)

2) عددی که در رجیستر D1 قرار گیرد به عنوان Function Code مشخص می شود.( کد 6 بیانگر نوشتن یک رجیستر در Slave است. )

3) عددی که در رجیسترهای D2 و D3 قرار می گیرد به عنوان آدرس Slave مشخص می شوند.رجیستر D2 به عنوان High Bit و رجیستر D3 به عنوان Low Bit در نظر گرفته می شوند.( آدرس رفرنس فرکانس در اینورتر GD100، 2001 است. بنابراین باید مقدار رجیستر D2 برابر با 20Hex و رجیستر D3 برابر با 1HEX باشد . )

4) عددی که در رجیسترهای D4 ( High Bit ) و D5 ( Low Bit ) قرار می گیرد، ( در صورتیکه عدد Function Code 5  یا 6 باشد ) بیانگر مقداری است که باید در رجیستر Slave قرار گیرد. ( در برنامه فوق مقادیر رجیسترهای D500 و D501 به عنوان مقدار رفرنس فرکانس در اینورتر GD100 قرار می گیرد. به عنوان مثال اگر بخواهیم فرکانس اینورتر GD100 را روی عدد 50Hz‌ تنظیم کنیم باید عدد 50.00 را در این رجیسترها وارد کنیم. عدد 50.00 به صورت باینری به صورت  می باشد پس به صورت دسیمال برابر  D500 = 19 و D501 = 131 است.)

5) SM135 یک فلگ خاص است که با هر بار دریافت شدن صحیح دیتا فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

6) SM136 یک فلگ خاص است که در صورتیکه خطایی در ارتباط مدباس رخ دهد فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود. )

7) استفاده از فانکشن مدباس که توضیحات آن گفته شده است. ( SM124 یک فلگ خاص است که تا مادامی که ارتباط سریال بر روی Port برقرار باشد، این فلگ دائما فعال و غیر فعال می گردد.)

8) هرگاه ارتباط شبکه قطع یا غیر فعال شود،  فلگ SM135 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M10 فعال می ماند.

9) هرگاه خطایی در ارتباط شبکه وجود داشته باشد،  فلگ SM136 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M20 فعال می ماند.

 

مثال 4: در این مثال، یک PLC با یک لودسل با مشخصات زیر با هم از طریق شبکه مدباس در ارتباط هستند و می خواهیم وضعیت خروجی لودسل را در PLC Master ببینیم.

 

 

Master: INVT PLC (IVC1-1006MAT)

Slave: Load cell

 

ابتدا مانند مثال 1 تنظیمات مودباس را در PLC و لودسل  انجام داده، سپس با استفاده از برنامه زیر خروجی لودسل را بررسی می کنیم.

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

 

توضیحات خط به خط برنامه :

1) عددی که در رجیستر D0 قرار گیرد به عنوان Station Number Slave مشخص می شود. ( در برنامه فوق عدد 2 به عنوان Slave Station Number تعیین شده است.)

2) عددی که در رجیستر D1 قرار گیرد به عنوان Function Code مشخص می شود. (کد 3 بیانگر خواندن یک رجیستر از Slave است.)

3) عددی که در رجیسترهای D2 و D3 قرار می گیرد به عنوان آدرس Slave مشخص می شوند.رجیستر D2 به عنوان High Bit و رجیستر D3 به عنوان Low Bit در نظر گرفته می شوند. ( آدرس مودباس کانال اول لودسل 0000  می باشد.پس رجیستر D2 برابر صفر و رجیستر D3 برابر صفر می باشد.)

4) عددی که در رجیسترهای D4 ( High Bit ) و D5 ( Low Bit ) قرار می گیرد، ( در صورتیکه عدد Function Code،1، 2 یا 3 باشد ) بیانگر طول دیتایی است که باید خوانده شود.

5) SM135 یک فلگ خاص است که با هر بار دریافت شدن صحیح دیتا فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

6) SM136 یک فلگ خاص است که در صورتیکه خطایی در ارتباط مدباس رخ دهد فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

7) استفاده از فانکشن مدباس که توضیحات آن گفته شده است. ( SM124 یک فلگ خاص است که تا مادامی که ارتباط سریال بر روی Port برقرار باشد، این فلگ دائما فعال و غیر فعال می گردد.)

8) هرگاه ارتباط شبکه قطع یا غیر فعال شود،  فلگ SM135 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M10 فعال می ماند.

9) هرگاه خطایی در ارتباط شبکه وجود داشته باشد، فلگ SM136 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M20 فعال می ماند.

10)                    مقدار خروجی کانال اول لودسل در رجیستر D103 به عنوان High Bit و رجستر D104 به عنوان Low Bit می باشد.( که مقدار خروجی لودسل را در یک رجیستر D12 قابل مشاهده است.)

مثال 5 : در این مثال، دو PLC با مشخصات زیر با هم از طریق شبکه مدباس در ارتباط هستند و می خواهیم با استفاده از فانکشن write multiple registers در رجیسترهای PLC slave مقداردهی کنیم.

 

Master: INVT PLC (IVC1-1614MAR1)

Slave: INVT PLC (IVC1-1006MAT)

ابتدا مانند مثال 1 تنظیمات مودباس را درهر دو PLC انجام داده، سپس با استفاده از برنامه زیر رجیسترهای PLC slave را مقدار دهی می کنیم.

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

 

توضیحات خط به خط برنامه :

1) عددی که در رجیستر D0 قرار گیرد به عنوان Station Number Slave مشخص می شود. ( در برنامه فوق عدد 2 به عنوان Slave Station Number تعیین شده است.)

2) عددی که در رجیستر D1 قرار گیرد به عنوان Function Code مشخص می شود. (کد 16 بیانگر نوشتن چند رجیستر همزمان در slave می باشد.)

3) عددی که در رجیسترهای D2 و D3 قرار می گیرد به عنوان اولین  آدرس رجیستر Slave مشخص می شوند. رجیستر D2 به عنوان High Bit و رجیستر D3 به عنوان Low Bit در نظر گرفته می شوند. ( در این مثال از رجیستر D0 شروع به مقدار دهی می شود).

4) عددی که در رجیسترهای D4 ( High Bit ) و D5 ( Low Bit ) قرار می گیرد،  بیانگر تعداد رجیستری می باشد که باید مقدار دهی شود.( در این مثال 2 رجیستر در نظر گرفته شده استD0 و D1)

5) عددی که در رجیستر D6 قرار می گیرد، بیانگر تعداد بایت های مورد نظر می باشد.( نکته قابل توجه این است که هر رجیستر بصورت 2بایت می باشد.)

6) عددی که در رجیستر D7 ( High Bit ) و D8 ( Low Bit )  قرار می گیرد، بیانگر مقداری می باشد که باید در اولین رجیستر قرار گیرد و عددی که در رجیستر D10 ( High Bit ) و D9 ( Low Bit )  قرار می گیرد، بیانگر مقداری می باشد که باید در دومین رجیستر قرار گیرد.( در این مثال مقدار D0 و D1 در PLC slave به ترتیب برابر 10 و 20 می شود.)

7) SM135یک فلگ خاص است که با هر بار دریافت شدن صحیح دیتا فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

8) SM136 یک فلگ خاص است که در صورتیکه خطایی در ارتباط مدباس رخ دهد فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

9) استفاده از فانکشن مدباس که توضیحات آن گفته شده است. ( SM124 یک فلگ خاص است که تا مادامی که ارتباط سریال بر روی Port برقرار باشد، این فلگ دائما فعال و غیر فعال می گردد.)

10)                   هرگاه ارتباط شبکه قطع یا غیر فعال شود،  فلگ SM135 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M10 فعال می ماند.

11)                   هرگاه خطایی در ارتباط شبکه وجود داشته باشد، فلگ SM136 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M20 فعال می ماند.

مثال 6 : در این مثال، دو PLC با مشخصات زیر با هم از طریق شبکه مدباس در ارتباط هستند و می خواهیم با استفاده از فانکشن Read multiple registers رجیسترهای PLC slave را بخوانیم.

 

Master: INVT PLC (IVC1-1614MAR1)

Slave: INVT PLC (IVC1-1006MAT)

ابتدا مانند مثال 1 تنظیمات مودباس را درهر دو PLC انجام داده، سپس با استفاده از برنامه زیر رجیسترهای PLC slave را مقدار دهی می کنیم.

نکته 1: باید تنظیمات پورت سریال دستگاه ها یکی باشد.

توضیحات خط به خط برنامه :

1) عددی که در رجیستر D0 قرار گیرد به عنوان Station Number Slave مشخص می شود. ( در برنامه فوق عدد 2 به عنوان Slave Station Number تعیین شده است.)

2) عددی که در رجیستر D1 قرار گیرد به عنوان Function Code مشخص می شود. (کد 3 بیانگر خواندن چند رجیستر همزمان از slave می باشد.)

3) عددی که در رجیسترهای D2 و D3 قرار می گیرد به عنوان اولین  آدرس رجیستر Slave مشخص می شوند. رجیستر D2 به عنوان High Bit و رجیستر D3 به عنوان Low Bit در نظر گرفته می شوند. ( در این مثال از رجیستر D0 شروع به خواندن می کند).

4) عددی که در رجیسترهای D4 ( High Bit ) و D5 ( Low Bit ) قرار می گیرد،  بیانگر تعداد رجیستری می باشد که باید خوانده شود.( در این مثال 3 رجیستر در نظر گرفته شده استD0 و D1 و D2)

5) SM135یک فلگ خاص است که با هر بار دریافت شدن صحیح دیتا فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

6) SM136 یک فلگ خاص است که در صورتیکه خطایی در ارتباط مدباس رخ دهد فعال می گردد. ( در برنامه فوق این فلگ به صورت مداوم ریست می شود.)

7) استفاده از فانکشن مدباس که توضیحات آن گفته شده است. ( SM124 یک فلگ خاص است که تا مادامی که ارتباط سریال بر روی Port برقرار باشد، این فلگ دائما فعال و غیر فعال می گردد.)

8) هرگاه ارتباط شبکه قطع یا غیر فعال شود،  فلگ SM135 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M10 فعال می ماند.

9) هرگاه خطایی در ارتباط شبکه وجود داشته باشد، فلگ SM136 فعال شده و تا مادامی که فعال است فلگ M20 فعال می ماند.

 

plc اینوت فیلتر تصفیه آب nokia نوکیا
plc اینوت فیلتر تصفیه آب samsung سامسونگ
plc اینوت فیلتر تصفیه آب lg ال جی
plc اینوت فیلتر تصفیه آب htc اچ تی سی
plc اینوت فیلتر تصفیه آب motorola موتورولا
plc اینوت فیلتر تصفیه آب glx جی ال ایکس
plc اینوت فیلتر تصفیه آب huawei هاوایی
plc اینوت فیلتر تصفیه آب sony سونی
راهنمای plc اینوت فارسی
نیاز به توضیح بیشتر دارید؟
اگر در مطلب فوق پاسخ سوالتان را نیافتید. سوال خود را برای ما ارسال کنید.
پاسخ سوال شما برایتان اس ام اس خواهد شد
دستگاه تصفیه آب:
پاسخ سوال شما برایتان ایمیل خواهد شد
ایمیل:
سوال:
فانکشن Modbus برای ارتباط invt PLC با تمام تجهیزات
فانکشن Modbus برای ارتباط invt PLC با تمام تجهیزات

اخبار دستگاه تصفیه آب

برای مشاهده متن کامل خبر ها وارد سایت هفت نگار شوید هفت نگار،7نگار،دستگاه تصفیه آب،تصفیه آب خانگی،فیلتر تصفیه آب

x