دستگاه تصفیه آب خانگی
7negar.ir

High Speed Counter در plc invt

High Speed Counter در plc invt

plc invt چیست؟

آموزش و ترفند plc invt

دستگاه تصفیه آب

۲۰٪ کامل شد. لطفا کمی صبر کنید...

0 نفر آنلاین!

دستگاه تصفیه آب مخصوص

High Speed Counter

در PLC های INVT سری IVC،  6 ورودی سرعت بالا ( High Speed ) وجود دارد که فرکانس پالس مجاز آنها به صورت زیر می باشد:

X0, X1 = 50 KHz

X2   ̴ X5 = 10 KHz

در نرم افزار Auto Station تعداد ۲۰ کانتر سرعت بالا وجود دارد که در جدول زیر مشخصات و نحوه کنترل کردن این کانترها به طور کامل نشان داده شده است.

 

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، انتخاب حالت UP و DOWN در کانترهای C245 C236   ̴ نمی تواند از طریق ورودی های دیجیتال انجام شود. در این کانترها برای انتخاب حالت UP و DOWN باید از فلگ های خاص استفاده شود که این فلگ ها در جدول زیر مشخص شده اند. هرگاه فلگ متناظر با کانترهای مشخص شده فعال شود، آن کانتر DOWN می شمارد. اگر غیر فعال شود، UP می شمارد.

 

 

 

 

و همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، انتخاب حالت UP و DOWN در کانترهای C250 C246   ̴از طریق ورودی های دیجیتال انجام می شود.

در نرم افزار Auto Station علاوه بر فانکشن High Speed Counter، فانکشن های کاربردی دیگری که  با این فانکشن مرتبط هستند نیز وجود دارد که در ادامه به شرح این فانکشن ها می پردازیم.

 

ü                 فانکشن HCNT ( High-speed Counter Drive Instruction )

از این فانکشن به عنوان کانتر سرعت بالا استفاده می شود.

D: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

S: مقدار مقایسه – رنج: 2147483648 -2147483648   ̴

 

 

 

 

 

 

 

در شکل زیر نحوه عملکرد این فانکشن برای کانتر C236 نشان داده شده است.

 

ü                 فانکشن DHSCS ( High-speed Counting Compare Set Instruction )

این فانکشن در واقع یک مقایسه کننده سرعت بالا است و از آن برای فعال کردن یک خروجی یا یک فلگ استفاده می شود. تفاوتی که این فانکشن با فانکشن HCNT دارد این است که در صورتی که مقدار کانتر با عدد تعیین شده برابر باشد،  خروجی یا فلگ تعیین شده بدون در نظر گرفتن Scan time و با سرعت بسیار بالا فعال ( Set )  می گردد. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن HCNT بی معنی است.

S1: مقداری که باید با کانتر سرعت بالا مقایسه شود– رنج: 2147483648 -2147483648   ̴

S2: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

D: المان خروجی (فلگ یا خروجی دیجیتال)

 

 

مثال:

 

ü                 فانکشن DHSCR ( High-speed Counting Compare Reset Instruction )

این فانکشن در واقع یک مقایسه کننده سرعت بالا است و از آن برای غیر فعال کردن یک خروجی یا یک فلگ استفاده می شود. تفاوتی که این فانکشن با فانکشن HCNT دارد این است که در صورتی که مقدار کانتر با عدد تعیین شده برابر باشد، خروجی یا فلگ تعیین شده بدون در نظر گرفتن Scan time و با سرعت بسیار بالا غیر فعال ( Reset )  می گردد. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن HCNT بی معنی است.

S1: مقداری که باید با کانتر سرعت بالا مقایسه شود– رنج : 2147483648 -2147483648   ̴

S2: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

D: المان خروجی (فلگ یا خروجی دیجیتال)

مثال:

ü                 فانکشنDHSCI ( High-speed Counting Compare Interrupt Trigger Instruction )

این فانکشن در واقع یک مقایسه کننده سرعت بالا است و از آن برای فعال کردن برنامه Interrupt ( وقفه ) استفاده می شود. در صورتی که مقدار کانتر با عدد تعیین شده برابر باشد، برنامه وقفه تعیین شده اجرا می گردد. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن HCNT بی معنی است.

 

 

S1: مقداری که باید با کانتر سرعت بالا مقایسه شود– رنج: 2147483648 -2147483648   ̴

S2: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

S3: شماره Interrupt – رنج: 25 20   ̴

 

مثال:

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات خط به خط برنامه :

1)             برای فعال سازی Interrupt می بایست در صفحه Main با توجه به نوع Interrupt انتخابی، فلگ نظیر آن Interrupt فعال گردد.

2)             در صورتی که مقدار کانتر با عدد 50 برابر باشد، برنامه وقفه شماره 20 اجرا می گردد.

نکته: برای تعریف وقفه با شماره 20 باید از مسیر زیر وارد تنظیمات مورد نظر شد.

Project Manager → INT- 1 → Property

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صفحه ای که پس از انتخاب Property باز می شود می توان نوع Interrupt را مشخص کرد.

3)             برای اجرای Interrupt باید در صفحه Main از فانکشن EI(Enable Interrupt) استفاده گردد.

نکته: برای فعال کردن  Interrupt باید از مسیر زیر وارد صفحه فعالسازی این گزینه ها شوید.

System block → Interruption Priority

 

 

و در آخر می بایست برنامه مربوط به Interrupt در صفحات Interrupt نوشته شود.

ü                 فانکشن DHSZ ( High-speed Counting Zone Compare Instruction )

این فانکشن در واقع یک مقایسه کننده سرعت بالا است که مقدار کانتر را با یک بازه مشخص مقایسه می کند و در حالات مختلف خروجی ها یا فلگ های مشخصی را فعال ( Set ) یا غیر فعال ( Reset ) می کند. در این فانکشن خروجی تعیین شده بدون در نظر گرفتن Scan time و با سرعت بسیار بالا فعال یا غیر فعال می گردد. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن HCNT بی معنی است.

S1: مقدار اول که باید با کانتر سرعت بالا مقایسه شود– رنج: 2147483648 -2147483648   ̴

S2: مقدار دوم که باید با کانتر سرعت بالا مقایسه شود– رنج: 2147483648 -2147483648   ̴

S3: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

D: المان خروجی (فلگ یا خروجی دیجیتال) – رنج: D ، D+1 و D+2

نحوه عملکرد:

1)             If : Cn < S1→ ( D : set / D+1 & D+2 : reset )

2)             If : S1 ≤ Cn ≤ S2 → ( D+1 : set / D & D+2 : reset )

3)           If : Cn > S2 → ( D+2 : set / D & D+1 : reset )

مثال:

نحوه عملکرد مثال فوق بدین صورت می باشد که:

1)         If: cn < 1500  → (Y0: set / Y1 & Y2: reset)

2)         If: 1500 ≤ cn ≤ 2000 → (Y1: set / Y0 & Y2: reset)

3)         If: cn > 2000 → (Y2: set / Y0 & Y2: reset)

ü                 فانکشن DHST ( High-speed Counting Table Compare Instruction )

این فانکشن در واقع یک مقایسه کننده سرعت بالا است که مقدار کانتر را با مقادیر مشخصی مقایسه می کند و خروجی ها یا فلگ های مشخصی را فعال ( Set ) یا غیر فعال ( Reset ) می کند. در این فانکشن خروجی تعیین شده بدون در نظر گرفتن Scan time و با سرعت بسیار بالا فعال یا غیر فعال می گردد. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن HCNT بی معنی است.

S1: شروع اولین رجیستر

S2: تعداد مراحل- رنج: 128  ̴1

S3: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

مثال:

توضیحات خط به خط برنامه :

1)             عددی که در رجیسترهای D100 ( High Bit ) و D101 ( Low Bit ) قرار می گیرد، بیانگر مقداری می باشد که باید در مرحله اول با کانتر سرعت بالا مقایسه شود.

2)             عددی که در رجیسترهای D102 قرار می گیرد مشخص کننده خروجی مورد نظر در مرحله اول می باشد.

3)             عددی که در رجیسترهای D103 قرار می گیرد بیانگر فعال(set) یا غیر فعال(reset) بودن خروجی مورد نظر می باشد.

4)             عددی که در رجیسترهای D104 ( High Bit ) و D105 ( Low Bit ) قرار می گیرد، بیانگر مقداری می باشد که باید در مرحله دوم با کانتر سرعت بالا مقایسه شود.

5)             عددی که در رجیسترهای D106 قرار می گیرد مشخص کننده خروجی مورد نظر در مرحله دوم می باشد.

6)             عددی که در رجیسترهای D107 قرار می گیرد بیانگر فعال(set) یا غیر فعال(reset) بودن خروجی مورد نظر می باشد.

7)             با رسید کانتر C236 به عدد 100 خروجی Y0 فعال و با رسیدن به عدد 200 خروجی Y1 نیز فعال می گردد.

 

ü                 فانکشن(DHSP (High-speed Counting Table Compare Pulse Outpu Instruction

این فانکشن در واقع یک مقایسه کننده سرعت بالا است که مقدار کانتر را با تعداد پالس ورودی مقایسه می کند. فانکشن خروجی تعیین شده بدون در نظر گرفتن Scan time و با سرعت بسیار بالا فعال یا غیر فعال می گردد. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن HCNT بی معنی است.                                                                                                                                                                                                                        

S1: شروع اولین رجیستر

S2: تعداد مراحل- رنج: 128  ̴1

S3: شماره کانتر - رنج: C255 C236   ̴

 

 

 

 

 

مثال:

 

توضیحات خط به خط برنامه :

1)             عددی که در رجیسترهای D100 ( High Bit ) و D101 ( Low Bit ) قرار می گیرد، بیانگر تعداد پالس مرحله اول می باشد.

2)             عددی که در رجیسترهای D102 ( High Bit ) و D103 ( Low Bit ) قرار می گیرد، بیانگر فرکانس پالس مرحله اول می باشد.

3)             عددی که در رجیسترهای D104 ( High Bit ) و D105 ( Low Bit ) قرار می گیرد، بیانگر تعداد پالس مرحله دوم می باشد.

4)             عددی که در رجیسترهای D106 ( High Bit ) و D107 ( Low Bit ) قرار می گیرد، بیانگر فرکانس پالس مرحله دوم می باشد.

5)             با استفاده از فانکشن PLSY به تعداد 100پالس با فرکانس 1HZ (مرحله اول)و 200 پالس با فرکانس 2HZ (مرحله دوم) در خروجی Y0 ظاهر می گردد. عددی که در رجیسترهای SD180 ( High Bit ) و SD181 ( Low Bit ) قرار می گیرد  به عنوان فرکانس پالس و عددی که در رجیسترهای SD182 ( High Bit ) و SD183 ( Low Bit ) قرار می گیرد  به عنوان  تعداد پالس در هر مرحله می باشد. با اتصال خروجی Y0 به ورودی (مثلا X0)  کانتر سرعت بالا C236 تعداد پالس ورودی را می شمارد که با استفاده از این کانتر می توان فلگی را فعال یا غیر فعال کرد.

6)             فانکشنSPD (Pulse Detection Instruction)

این فانکشن در واقع تعداد پالسی را که ورودی در یک بازه زمانی دریافت می کند، مشخص می کند. استفاده از این فانکشن بدون استفاده از فانکشن ها پالس بی معنی است.                                                                                                                                                                                                                        

 

S1: انتخاب پورت ورودی- رنج ̴ X5      X0

S2: بازه زمانی بر حسب میلی ثانیه – رنج: S2>0

S3: یک رجیستر برای ذخیره تعداد پالس دریافتی

مثال:

در شکل زیر نحوه عملکرد این فانکشن نشان داده شده است.

نحوه عملکرد مثال فوق بدین صورت می باشدکه با ایجاد پالسهایی با فرکانس 10KHZ در خروجی Y0(همچنین با اتصال خروجی به ورودی)، رجیستر D10 مشخص می کند که در مدت زمان 1ثانیه به تعداد 10000 پالس در ورودی X0 دریافت می شود.

نکته: رجیستر D11 مقدار پالس جاری و رجیستر D12 مدت زمان سپری شده را مشخص می کند.


09388330469

 

plc invt فیلتر تصفیه آب nokia نوکیا
plc invt فیلتر تصفیه آب samsung سامسونگ
plc invt فیلتر تصفیه آب lg ال جی
plc invt فیلتر تصفیه آب htc اچ تی سی
plc invt فیلتر تصفیه آب motorola موتورولا
plc invt فیلتر تصفیه آب glx جی ال ایکس
plc invt فیلتر تصفیه آب huawei هاوایی
plc invt فیلتر تصفیه آب sony سونی
راهنمای plc invt فارسی
نیاز به توضیح بیشتر دارید؟
اگر در مطلب فوق پاسخ سوالتان را نیافتید. سوال خود را برای ما ارسال کنید.
پاسخ سوال شما برایتان اس ام اس خواهد شد
دستگاه تصفیه آب:
پاسخ سوال شما برایتان ایمیل خواهد شد
ایمیل:
سوال:
High Speed Counter در plc invt
High Speed Counter در plc invt

اخبار دستگاه تصفیه آب

برای مشاهده متن کامل خبر ها وارد سایت هفت نگار شوید هفت نگار،7نگار،دستگاه تصفیه آب،تصفیه آب خانگی،فیلتر تصفیه آب

x